Water Fan Cooling

พัดลมทำความเย็นระบบน้ำ ให้ความเย็นเร็ว ลดอุณหภูมิได้ดี% , มีความทนทานสามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง , ผลิตจากวัสดุชั้นดีคุณภาพสูง อัตราการไหลอากาศ 6000ม/ชม.


ข้อมูลเพิ่มเติม

พัดลมทำความเย็นระบบน้ำ ให้ความเย็นเร็ว ลดอุณหภูมิได้ดี% , มีความทนทานสามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง , ผลิตจากวัสดุชั้นดีคุณภาพสูง อัตราการไหลอากาศ 6500ม/ชม.


ข้อมูลเพิ่มเติม

พัดลมทำความเย็นระบบน้ำ ให้ความเย็นเร็ว ลดอุณหภูมิได้ดี% , มีความทนทานสามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง , ผลิตจากวัสดุชั้นดีคุณภาพสูง อัตราการไหลอากาศ 9000ม/ชม


ข้อมูลเพิ่มเติม